Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ,  01/ 03/ 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:  134
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                3η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης )  την  6η  Μαρτίου  του  έτους  2013,  ημέρα   Τετάρτη   και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων :

 1. «Ορισμός  Διατάκτη »
 2.  « Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Καρακατσάνη Γεωργίου του Ελευθερίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 3. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κα Δελή Μαργαρίτας του Δημητρίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 4. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για την κατασκευή κλωβών ».
 5. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κα GJOJDESHI RAIMODA για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 και εκτέλεση εργασιών».
 6. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Τζιέρη Αναργύρου του Κων/νου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 7. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φλωρή Αικατερίνη του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013 ».
 8. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Μίζη Σταματίου  του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 9. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Σταματίου Δημητρίου  του Σταματίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 10.  «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Καραλή Μιχαήλ   του Αναργύρου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 11.  «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Σαμπάνη Κυριάκου   του Nικολάου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 ».
 12. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ – Χ. ΜΠΟΥΡΙΚΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 13. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 14. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Φασιλή Αναστασίας του Παντελή  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013 ».
 15. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Μπασιμακοπούλου Ευαγγελίας του Παναγιώτη  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013 ».
 16.  «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Τζιέρη Κυριάκου   του Αναστασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 17. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. ΜΕΓΑ Παναγιώτη του Ιωάννη   για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενη  ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013 και εκτέλεση εργασιών».
 18. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΛΥΒΟΥ  O.E.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 19. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Γανώση Αναστασίου του Γεωργίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2013 ».
 20. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Καραβίτη Λεωνίδα   του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 ».
 21. «Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρεία Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Χ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2013 ».
 22. «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου  46 του Ε.Κ.-Ο.Τ.Α. για το έτος 2013».
 23. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (για κάθε προμήθεια )της παρ.1&2  του 28 άρθρου  του  Ε.Κ.-Ο.Τ.Α. για το έτος 2013».
 24. «Ορισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της παρ.1  του άρθρου  67  του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013». 
 25. «Ορισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της παρ.14 του  άρθρου 64  του Π.Δ. 28/80 για το  έτος 2013». 
 26. «Ορισμός  επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2013».
 27. «Ορισμός  επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για το  έτος 2013».
 28. «Ορισμός  Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων για το έτος 2013».

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου