Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΕΡΜΙΟΝΗ, 21/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ: 202
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                4η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ
T..ν κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης )  την  28η     Μαρτίου  του  έτους  2013,  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων :

1. Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευές γεφυριού μικρής προβλήτας Δυτικού Τμήματος».
2.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωση για την Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάστασης στη χερσαία ζώνη Κοιλάδας.
3. Έγκριση πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την Επέκταση πεζοδρομίου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένος Κοιλάδας.
4.      Λήψη αποφάσεως για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένος Ερμιόνης.
5.      Λήψη αποφάσεως για την συντήρηση και αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών.
6. Έγκριση πρότασης ανάληψη υποχρέωσης και ψήφιση πίστωση για την συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου λιμένα Πορτοχελίου.
7. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τον καθαρισμό χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων λιμένων Ερμιόνης – Κοιλάδας, Πορτοχελίου.
8. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμών χερσαίων χώρων λιμένων αρμοδιότητάς μας.
9.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 8Μ φωτιστικού ιστού.
10.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. έτους 2012.
11.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση συμμετοχής σε συμβούλια έτους 2012.
12.  «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (για κάθε προμήθεια )της παρ.1&2  του 28 άρθρου  του  Ε.Κ.Π. -Ο.Τ.Α. για το έτος 2013.
13.  Λήψη αποφάσεως για την προμήθεια μπλοκ ΚΟΚ .
14. Κατάρτιση  όρων δημοπρασίας εργασίας : Καθαρισμός χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων λιμένων Ερμιόνης Κοιλάδας , Πορτοχελίου.
15. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή σε σεμινάριο.
16. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Μέγα Αγαθής του Ιωάννη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2013.

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου