Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμιόνη ,27/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.123
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                  
                                                         
Ταχ.. Δ/νση : Ερμιόνη
Ταχ. Κωδ:   21051
Πληροφορίες: Προκοπίου Δήμητρα
Τηλέφωνο :2754360218
FAX:          2754031298


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση  Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών του άρθρου 67  παρ.1 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013. 
6.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών του άρθρου 64  παρ.14 του Π.Δ. 28/80 για το  έτος 2013. 
7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2013.
8.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για το  έτος 2013.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων για το έτος 2013»

Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας στις 05/03/13 και ώρα 12:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας   και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου