Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 1402/09-04-2012 απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 375423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ερμιονίδας για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες προτίθεται να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου για την ωρίμανση, προετοιμασία ένταξης, του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου για την ωρίμανση και προετοιμασία ένταξης σε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ του έργου ¨Αξιολόγηση ΜΒΚ (Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού) Ερμιόνης και τρόπου διάθεσης των καθαρισμένων λυμάτων»
Ο Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα πρέπει να έχει γνώση των συνθηκών της περιοχής και να είναι εξειδικευμένος σε Υδραυλικά Έργα . Πρέπει να διαθέτει
Ένα τουλάχιστον ΜΗΧΑΝΙΚΟ με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.
Ένα τουλάχιστον μηχανικό ή άλλο επιστήμονα με εμπειρία μέχρι 10 έτη.
Η αμοιβή του Συμβούλου , για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄ αποκοπή το ποσόν των  19.976,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ακριβές αντικείμενο των Υπηρεσιών περιγράφεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα βιογραφικά στοιχεία της ομάδας συμπληρωμένα με αποδεικτικά εμπειρίας σε έργα Υδραυλικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο. Στο φάκελο θα πρέπει να τεκμηριώνεται η πρότερη συνεργασία των μελών της ομάδας σε άλλα έργα ή μελέτες. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010) με απόφαση Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Δημήτρης Καμιζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου