Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΡΡ-ΒΡΤ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κρανίδι, 24.4.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 4579
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                                

Έχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » .
2.        Την υπ΄ αριθμ. 93/2013  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας.
3.  Την υπ΄ αριθμ. 16965/2091/17.4.2013 Απόφαση  του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4.        Την αριθμ.     3446/26.3.2013      βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.
5.        Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Ερμιονίδας  (ΦΕΚ τ.Β΄ 2446/2.11.2011)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  έξι  (16) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
2 μήνες
2
101
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ-CREIDER)
ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
2 μήνες
1
102
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ
2 μήνες
1
103
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
2 μήνες
1
104
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
2 μήνες
5
105
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 μήνες
6
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25/4/2013 έως και 29/4/2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2754 3 60019-20.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου