Τρίτη 2 Απριλίου 2013

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΕΡΜΙΟΝΗ, 01/04/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ: 209
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                                5η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.
ΠΡΟΣ

T..ν   κ ………………….………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης ) την  5η   Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί  των κάτωθι θεμάτων :

1.    Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων .
2. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καθιστικών πάγκων.
3.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων .
4.  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη δημοπρασία εργασίας : Καθαρισμός χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων λιμένων Ερμιόνης Κοιλάδας , Πορτοχελίου.
5.   Καθορισμός ανταλλάγματος ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων ξενοδοχειακών μονάδων εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Πορτοχελίου για το έτος 2013
6. Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας ¨ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε./ υποκ. NAUTICA BAY HOTEL¨ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2013
7. Έγκριση πρότασης ανάληψη υποχρέωσης και ψήφιση πίστωση για την συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου λιμένα Πορτοχελίου

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου