Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι, 01/11/2013
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Αριθμ. πρωτ:166
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11
Ταχ. Κώδικας   :     21300 Κρανίδι
Πληροφορίες    : Λέκκα Βάσω
Τηλέφωνα        : 2754022462
Fax                    : 2754021371
E- mail              : keapde2011@yahoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ερμιονίδας, για την περίοδο 2013-2014 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει τρείς καθηγητές/ τρεις  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής
1
Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Στίβο, εξειδίκευση στην κινησιολογία και εμπειρία στην ειδική αγωγή
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής
1
Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής
1
Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην άσκηση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο)  στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του δήμου Ερμιονίδας . Πληροφορίες στο τηλ. 27540 22462
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.        Αίτηση
2.        Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4.        Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5.        Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.        Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8.        Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9.        Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου