Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

           
Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 24ης /2013
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

           
ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για επιβολή φόρου  στα αγροτικά ακίνητα και στις καλλιέργειες


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2013

1. Σήμερα την του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 12483.3/10/2013 πρόσκληση του  Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες  δέκα οκτώ  (18 ) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος

10. Μπάζος Παναγιώτης


1. Σαμπάνη–Μπάρδη Παναγιώτα

2. Δημαράκης Άρης  

11.Οικονομόπουλος Χρήστος


2.
Πασαλάρης Παντελής
3. Βελούδης Ηλίας


12.Μπαλαμπάνης Χρήστος
3. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη
4. Τσαμαδός Ιωάννης13. Φλωρής Εμμανουήλ
4. Ντούβαλης Δημ

5. Κούστας Σταύρος 14. Παππάς Νίκος
  5. Μπουρίκας Γεώργιος το
      Hλία
6. Τουτουντζή Δήμητρα 
15. Σφυρής Δημήτριος
6. Μπουρίκας Γεώργιος το
      Δημητρίου

7. Αντωνόπουλος Ιωάννης
16. Ρούσσης Ιωάννης
7.Κακουριώτης Σωτήρης
8. Κολυμπάδης Παντελεήμων17. Aποστόλου Παναγιώτης


8.Τζανής Αναστάσιος
9. Γουζούασης Ευάγγελος
18. Σατραβέλας Κων/νος

9. Παριανός ΠέτροςΟι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και προσκλήθηκαν νόμιμα  

Στη συνεδρίαση προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καμιζής  νομίμως προσκληθείς .
Οι Πρόεδροι των  Δ.Κ. Κρανιδίου  Δ.Μονά, Πορτοχελίου Κ. Κόκκαλης ,Ερμιόνης Ι .Κριτσωτάκης  και των Τ.Κ. Διδύμων Π. Σερέτης Κοιλάδας Ν.Φασιλής, Θερμησίας Η.Κατσιάβελας , Φούρνων Α. Πάνου , Ηλιοκάστρου Α. Μούγιος δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας  Μ. Συμεωνίδου, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται  μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.
3. Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος  ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας ,κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο κ.Δ.Καμιζή  ο οποίος είπε τα εξής:
 «Πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να επιβάλλει φόρο στα αγροτικά ακίνητα και τις καλλιέργειες. Με προσωπική μου πρωτοβουλία συγκάλεσα σύσκεψη στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών τους οποίους ενημέρωσα και εκδήλωσα τη πρόθεση μου να φέρω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το μέτρο αυτό είναι καταστροφικό γιατί θα εξαφανίσει τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας, θα επιβαρύνει τους παραγωγούς και τους αγρότες καθώς επίσης είναι ένα πρόσθετο χαράτσι στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Πρέπει να αντιδράσουμε σ’ αυτή την πολιτική, η οποία θα ερημώσει την ύπαιθρο, θα οδηγήσει σε εξαθλίωση τους αγρότες και θα οδηγήσει κάποιους στην απαλλοτρίωση κάποιους στον να απαλλοτροιώσουν τη γη τους, με αποτέλεσμα να έρθουν επιτήδειοι και λόγω αυτών των μέτρων θα αγοράζουν φθηνά τη γη.»
4. Ο Πρόεδρος κ.Λάμπρου Α. έδωσε το λόγο στον κ.Σφυρή και είπε τα εξής:   
Συμφωνώ στην έκδοση απόφασης που θα καταγραφεί την διαφωνία  μας επί της συγκεκριμένη επιβολής νέου φόρου στα αγροτικά  ακίνητα και στις καλλιέργειες  και πρέπει να διαβιβαστεί τόσο στην Ελληνική Κυβέρνηση όσο και στους Βουλευτές για πρώτη φορά επιβάλλεται φόρος που δεν σχετίζεται με συγκεκριμένα έσοδα από την  παραπάνω παραγωγική δραστηριότητα .
5. Ο Πρόεδρος κ.Λάμπρου Α. πήρε τον λόγο και είπε τα εξής:
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε να αποφασίσουμε τα εξής:
Α. Αποδεχόμαστε την εισήγηση του Δημάρχου κ.Δ.Καμιζή  και εκφράζουμε με κάθε κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην επιβολή φόρου στα αγροτικά ακίνητα και στις καλλιέργειες ,ο φόρος αυτός θα εξαφανίσει τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ,θα δημιουργήσει σοβαρά, προβλήματα στην αγροτική οικονομία του τόπου μας, είναι άδικος και αντιαναπτυξιακός  που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ερήμωση της υπαίθρου .
Διαμαρτυρόμαστε για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απαλλοτρίωση της γης μας
Β. Η παρούσα  απόφαση θα διαβιβαστεί στην  Ελληνική Κυβέρνηση, στους Βουλευτές του Νομού μας και θ΄ αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας και θα δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο  


Το Δ.Σ  μετά από διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη:
Την πρόταση του Δημάρχου κ.Δ. Καμιζή
Το Ν.3463/2006
Το Ν.3852/2010


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδεχόμαστε την εισήγηση του Δημάρχου κ.Δ. Καμιζή  και εκφράζουμε με κάθε κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην επιβολή φόρου στα αγροτικά ακίνητα και στις καλλιέργειες ,ο φόρος αυτός θα εξαφανίσει τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ,θα δημιουργήσει σοβαρά, προβλήματα στην αγροτική οικονομία του τόπου μας, είναι άδικος και αντιαναπτυξιακός  που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ερήμωση της υπαίθρου .
Διαμαρτυρόμαστε για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απαλλοτρίωση της γης μας
Β. Η παρούσα  απόφαση θα διαβιβαστεί στην  Ελληνική Κυβέρνηση, στους Βουλευτές του Νομού μας και θ΄ αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας και θα δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 276/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος:       Δημαράκης Ά.
Ο Γραμματέας :  Αντωνόπουλος Ι.

Οι Σύμβουλοι:   Βελούδης Η., Μπάζος Π., Κολυμπάδης Π., Κούστας Σ.,Τσαμαδός Ι., Τουτουντζή Δ.,Φλωρής Ε., Μπαλαμπάνης X.,Γουζούασης Ε.,Παππάς Ν.,Οικονομόπουλος Χ ,Σφυρής Δ.,Ρούσσης Ι. Aποστόλου Π., Σατραβέλας Κ.


Οι πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Δεν παρέστησανΑκριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου