Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-10-2013
               Α.Π.: 12498

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2013» του Δήμου Ερμιονίδας

            Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 2013» με το σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 42.015,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Το  έργο αποτελείται από μια ομάδα εργασιών με προϋπολογισμό:
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 42.015,00 ευρώ και αναλύεται όπως παρακάτω:
1.      Εργασίες – Προμήθειες
α) Για Δημοπράτηση: 25.172,00 ευρώ
β) Γ.Ε. – Ο.Ε. 4.530,96 ευρώ
γ) Απρόβλεπτα: 4.455,44 ευρώ
2.      Απολογιστικά από τους Ο.Τ.Α.
Εργασίες:                    ευρώ
3.      Αναθεώρηση: 0,00 ευρώ
Σύνολο: 34.158,40 ευρώ
4.      Φ.Π.Α.: 7.856,43 ευρώ
Σύνολο: 42.015,00 ευρώ
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, τ.κ. 21300, Κρανίδι (τηλ. 2754360025 κα Καρανικόλα Σ.). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.
            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας).
            Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή αν αποβεί άγονη, θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
            Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

-          Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
-          Οι διατάξεις Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α΄25/86) και
-          Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α΄137/24-08-93)
-          Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και τα αντίστοιχα εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά Μητρώα.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ..
γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.   
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή ύψους 685 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ερμιονίδας και θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημέρες.

Κρανίδι, 03-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-10-2013
     Α.Π.: 12621


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 

            Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» με το σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 33.437,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Το  έργο αποτελείται από μια ομάδα εργασιών με προϋπολογισμό:
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 33.437,00 ευρώ και αναλύεται όπως παρακάτω:
1.      Εργασίες – Προμήθειες
α) Για Δημοπράτηση: 20.033,00 ευρώ 
β) Γ.Ε. – Ο.Ε. 3.605,94 ευρώ
γ) Απρόβλεπτα: 3.545,84 ευρώ
2.      Απολογιστικά από τους Ο.Τ.Α.
Εργασίες:__________ ευρώ
3.      Αναθεώρηση: 0,00 ευρώ
Σύνολο: 27.184,78 ευρώ
4.      Φ.Π.Α.: 6.252,50 ευρώ
Σύνολο: 33.437,00 ευρώ
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, τ.κ. 21300, Κρανίδι (τηλ. 2754360025 κα Καρανικόλα Σ.). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.
            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας).
            Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή αν αποβεί άγονη, θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
            Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

-          Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
-          Οι διατάξεις Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α΄25/86) και
-          Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α΄137/24-08-93)
-          Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1                Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ[1]  καθώς και τα αντίστοιχα εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά Μητρώα
β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2                Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[2], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[3] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[4].
5                Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή ύψους 544,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ερμιονίδας και θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημέρες.
Κρανίδι, 07-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ
[1]        Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.             
[2]   Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).
[3]   Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.
[4]        Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                             της 9ης Οκτωβρίου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                 ως προς την ημερομηνία
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                        διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-10-2013
            Α.Π.: 12622

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2013» 

            Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2013» με το σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 29.865,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Το  έργο αποτελείται από μια ομάδα εργασιών με προϋπολογισμό:
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 29.865,00 ευρώ και αναλύεται όπως παρακάτω:
1.      Εργασίες – Προμήθειες
α) Για Δημοπράτηση: 17.892,50 ευρώ 
β) Γ.Ε. – Ο.Ε. 3.220,65 ευρώ
γ) Απρόβλεπτα: 3.166,97 ευρώ
2.      Απολογιστικά από τους Ο.Τ.Α.
Εργασίες:__________ ευρώ
3.      Αναθεώρηση: 0,00 ευρώ
Σύνολο: 24.280,12 ευρώ
4.      Φ.Π.Α.: 5.584,43 ευρώ
Σύνολο: 29.865,00 ευρώ
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, τ.κ. 21300, Κρανίδι (τηλ. 2754360025 κα Καρανικόλα Σ.). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.
            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας).
            Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή αν αποβεί άγονη, θα διενεργηθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

-          Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
-          Οι διατάξεις Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α΄25/86) και
-          Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α΄137/24-08-93)
-          Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1                Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ[1]  καθώς και τα αντίστοιχα εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά Μητρώα
β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2                Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[2], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[3] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[4].
5                Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή ύψους 485 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ερμιονίδας και θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημέρες.
Κρανίδι, 07-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ
[1]        Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.             
[2]   Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).
[3]   Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.
[4]        Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.


 

 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου