Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Αυγούστου 2011 για την οποία έγινε καταλογισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ερμιονίδας που ψήφισαν θετικά        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                        
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                        
         ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                            

Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 18ης /2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

           

     ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταλμα  πληρωμής εργασιών εργολάβου για την λειτουργία του  βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 193/2011

    1. Σήμερα την  του μηνός Αυγούστου    του έτους 2011, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. :9156.15/7/2011 πρόσκληση του  Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι  επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι   (23) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος
17. Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία
1. Kακουριώτης Σ. Γραμματέας
2. Βελούδης Ηλίας
18. Μπουρίκας Γεώργιος του
     Δημητρίου

 2. Δημαράκης Άρης Αντιπρόεδρος


3. Γουζούασης Ευάγγελος
19. Αντωνόπουλος Ιωάννης
 3. Aποστόλου Παναγιώτης
4. Κολυμπάδης Παντελεήμων
20. Φωστίνη – Πουλή  
      Καλλιόπη

 4.Λεμπέσης Παναγιώτης

5. Κούστας Σταύρος
21. Ρούσσης Ιωάννης

6. Mπάζος Παναγιώτης
22.Ντούβαλης Δημ

7. .Μπαλαμπάνης Χρήστος


23.Σατραβέλας Κων/νος

8. Παππάς Νίκος

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και προσκλήθηκαν νόμιμα
9. Πασαλάρης Παντελής


10. Σαμπάνη –Μπάρδη Παναγιώτα


11. Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου
      Μαρία


12. Τζανής Αναστάσιος


13.Tουτουντζή Δήμητρα


14. Τσαμαδός Ιωάννης

.
15. Φλωρής Εμμανουήλ


16. Σφυρής ΔημήτρηςΣτη συνεδρίαση, προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος κ.Δημήτρης Καμιζής ο οποίος δεν παρέστη και τον αντικατέστησε ο ο Αντιδήμαρχος Eρμιονίδας κ.Σταύρος Κούστας , νομίμως προσκληθείς καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Κρανιδίου κ. Δήμητρα Μονά, Ερμιόνης Ι.Κρητσωτάκης ,Πορτοχελίου Κ. Κόκκαλης ,Διδύμων  Π. Σερέτης ,Φούρνων Α. Πάνου , Κοιλάδας Ε.Φασιλής δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  Θερμησίας Η. Κατσιάβελας, Ηλιοκάστρου κ. Α.Μούγιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Συμεωνίδου Μαργαρίτα, υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας , για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.
     3. Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  και  έδωσε τον λόγο στον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.Κοσμά Γαλανό ο οποίος είπε τα εξής:
    « Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') όταν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι ελλιπή ή η δαπάνη «προδήλως» δεν έχει νόμιμα αναληφθεί ή ενεργηθεί, ο προϊστάμενος οικονομικής  υπηρεσίας υποχρεούται ανάλογα με την περίπτωση να αρνηθεί την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ή να μειώσει το πληρωτέο ποσό. 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη σας γνωστοποιώ ότι αρνούμαι , την έκδοση του χρηματικού εντάλματος  για τη πληρωμή δαπάνης  ,   στην  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕ  αξίας 101.365,68 €, που   αφορά  οφειλή έτους  2010.  και συγκεκριμένα αφορά την εξόφληση του  3ου  ,4ου  ,5ου  ,6ου ,7ου  ,8ου  , 9ου   και 10ου  λογαριασμού   της  εργασίας   << Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Ερμιόνης >> , διότι μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών , διαπιστώθηκαν   τα παρακάτω. 
1.  Η αριθμ 280/10-12-2009 μελέτη της εργασίας  δεν έχει νόμιμα πρωτοκολληθεί  από τη υπηρεσία που την εξέδωσε , και επίσης έχει διάφορες χειρόγραφες διορθώσεις στον προϋπολογισμό της μελέτης 
2.    Δεν έχει ακολουθηθεί  η νόμιμη διαδικασία  δημοπράτησης .
  α. Το ΔΣ Ερμιόνης με την αριθμ  199  απόφασή του  στις 22-10-2009  εγκρίνει  την δημοπράτηση  της εργασίας και δίνει εντολή στην ΔΕ να καταρτίσει  τους όρους  χωρίς να έχει  συνταχθεί η μελέτη (280/2009).

   β.   Η  Δημαρχιακή Επιτροπή Ερμιόνης με την αρίθμ 273 απόφασή της,  στις  15-12-2009  καθορίζει  τους όρους της δημοπράτησης της εργασίας,  που γίνεται μετά από την απόφαση  του ΔΣ.
3.    Στη σύμβαση της  εργασίας που συντάχθηκε στις 26-02-2010 και υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου και τον εκπρόσωπο  της εταιρείας που αναδείχθηκε μειοδότης ,  έχει υπολογισθεί ως αμοιβή της εταιρείας  μετά από την έκπτωση του 3% , και το ποσό των 29.344,54 € (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο σύμφωνα με  την τεχνική έκθεση της υπ. αριθμ 280/2009 μελέτης είναι ποσό για δαπάνες που θα βαρύνουν τον κύριο του έργου και όχι τον ανάδοχο  και ενώ η Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Ερμιόνης ,  είναι εργασία έχει  υπολογισθεί και εργολαβικό όφελος 27.041,15 €          
Σύμφωνα με τα παραπάνω αδυνατώ να εκδώσω  το ΧΕΠ για την πληρωμή του.
 Σε περίπτωση απόρριψης των λόγων που τίθενται παραπάνω, παρακαλώ όπως δώσετε γραπτή εντολή για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Α.Λάμπρου είπε τα εξής:
«Σήμερα το πρωί  έλαβα επιστολή από τον κ.Ανάργυρο Λεμπέση  τέως Δήμαρχου Δήμου Ερμιόνης με αρ. πρωτοκ. 2776.2/8/2011 στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Σας προσκομίζω τις αποφάσεις κα τα παραστατικά του βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης τα οποία μάλιστα είχα αποστείλει στον Δήμαρχο Ερμιονίδας τον Νοέμβριο του 2010.Οι αποφάσεις και οι συμβάσεις του έργου: «λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης Δήμου Ερμιόνης» που έχουν την νομιμότητα από τον ΓΓΠΠ όλες οι ενέργειες και αποφάσεις αυτές είναι σύννομες και μάλιστα βάσει αυτού πληρωνόταν από την ταμειακή υπηρεσία ο εργολάβος του έργου. Με την ίδια σύμβαση και την 280/09 μελέτη συνεχίσατε την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με τον ίδιο εργολάβο και μάλιστα το Δ.Σ του Δήμου Ερμιονίδας έχει εγκρίνει δύο ΑΠΕ για την πληρωμή του εργολάβου του έργου «λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης Ερμιόνης» Σας προσκομίζω την πρόσκληση την υπ΄ αριθμ. 8013 του ΔΣ με το 8ο θέμα : « Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: « Λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης Δήμου Ερμιόνης».
Παρακαλώ να διαβαστεί η απόφαση της 17ης Συνεδρίασης και να  συσχετιστεί στη νέα απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ σ την συνεδρίαση της 2 Αυγούστου 2011 στο με το ίδιο θέμα.. 1ο θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταλμα πληρωμών εργασιών εργολάβου για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης»
Παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.»
5. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.Γ.Κρητσωτάκη ο οποίος είπε τα εξής:
Είχα την τιμή να ήμουν Πρόεδρος Δ.Σ του Δήμου Ερμιόνης την περίοδο 2009-2010 και θέλω να σας ενημερώσω ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Ερμιόνης ήταν σύννομες (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή) είχαν εγκριθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως προς την νομιμότητα τους, θεωρώ ότι οι παρατηρήσεις του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι υπερβολικές .
Πιστεύω ότι ο Δήμος μας πρέπει να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον εργολάβο του βιολογικού καθαρισμού και να πληρωθούν και οι επόμενοι οφειλόμενοι λογαριασμοί του 2010 από τον Δήμο Ερμιονίδας ,όπως  έχουν πληρωθεί και οι δύο πρώτοι λογαριασμοί του έργου από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιόνης. Απαιτείται η άμεση εξόφληση του εργολάβου.
6. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.Δημήτρη Καμιζή ο οποίος είπε τα εξής:
«Οι παρατηρήσεις του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας είναι πάρα πολύ σοβαρές .Προσωπικά εισηγήθηκα στον Πρόεδρο να έρθει το θέμα στο Δ.Σ του Δήμου Ερμιονίδας, δεν μπορώ να σηκώσω μόνος μου το βάρος μιας απόφασης – εντολής  για να πληρωθούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί μετά από τις παρατηρήσεις – διαπιστώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και υπάρχει ένα ηθικό και πολιτικό ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε ,εάν από την μια πλευρά οι διαδικασίες και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του πρώην Δήμου Ερμιόνης είναι σύννομες ; άρα και πρέπει να δώσουμε εντολή και να πληρωθούν όλοι οι οφειλόμενοι λογαριασμοί  του εργολάβου του βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης  ή θα πρέπει να δεχτούμε τις παρατηρήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και να προβούμε σε μονομερή τροποποίηση – διόρθωση της σύμβασης.
Κύριο μέλημά μας είναι η συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου του  βιολογικού καθαρισμού και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας των δημοτών μας. Φυσικά υπάρχει και ο φόβος του καταλογισμού προς τα μέλη του Δ.Σ για την απόφαση που θα λάβετε ,γιατί οι λογαριασμοί αυτοί επειδή προέρχονται από τον Δήμο Ερμιόνης (πληθυσμός κάτω από 10.000 κατοίκους –απογραφή 2001) υπόκεινται σε κατασταλτικό έλεγχο ,όμως μετά τις διαβεβαιώσεις της πρώην διοίκησης του Δήμου Ερμιόνης  ότι όλα είναι σύννομα και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες  που προβλέπει  η κείμενη νομοθεσία , απαιτείται η εξόφληση του εργολάβου .
Φυσικά έχω εμπιστοσύνη στα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας που έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια κατά την θητεία μου ως Δήμαρχος Κρανιδίου την περίοδο 1999-2006, όμως κατέληξα στην πρόταση αυτή  αποδεχόμενος  τις διαβεβαιώσεις της πρώην  διοίκησης του Δήμου Ερμιόνης ότι όλα είναι σύννομα ,άρα άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του εργολάβου.
Η πληρωμή του 3ου λογαριασμού έχει σχέση με την αξιολόγηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την εξόφληση όλων των λογαριασμών των εργασιών της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης.
7. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην  Δ.Σ κ.Μαρία Ταβουλαρέα  η οποία είπε τα εξής:
«Δεν θα ψηφίσω την πρόταση αυτή για την διατύπωση εντολής να πληρώσει η Οικονομική Υπηρεσία τον 3ο λογαριασμό του έτους 2010 των εργασιών για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Ερμιόνης ,για τον λόγο ότι αποδέχομαι τις ενστάσεις – παρατηρήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και δηλώνω ότι και στο μέλλον θα τηρήσω ανάλογη στάση σε παρόμοιες καταστάσεις και γεγονότα
8. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δ.Σ κ.Δ.Σφυρή ο οποίος είπε τα εξής:
α) έχει μεγάλη ευθύνη η παρούσα Δημοτική Αρχή καθώς επίσης και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που προβαίνει σ΄αυτές τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις (Αύγουστος 2011) ενώ εντός του 2011 το Δ.Σ έχει προχωρήσει σε ψήφιση δύο (2) ανακεφαλαιωτικών πινάκων επί των συγκεκριμένων εργασιών για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Αυτό αποδεικνύει  έλλειψη συντονισμού και ελέγχου της παρούσας διοίκησης
β) θα καταψηφίσουμε την συγκεκριμένη πρόταση ,ζητούμε την άμεση εξόφληση του εργολάβου και αποδεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις του τέως Δημάρχου Ερμιόνης κ.Α.Λεμπέση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες ,άρα πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση με τον συγκεκριμένο εργολάβο και να προχωρήσουμε στην εξόφληση των οικονομικών απαιτήσεών του.
Έχετε την ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου και δεν πρέπει  να αποποιείστε τις ευθύνες σας.
9. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δ.Σ κ. Κ. Σατραβέλα ο οποίος είπε τα εξής:
Καταψηφίζω την πρόταση γιατί πρέπει να πληρωθούν όλοι οι λογαριασμοί των εργασιών της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, είναι ζήτημα ποιότητας ζωής των δημοτών μας, από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι της Ερμιόνης  πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά ως τέλη αποχέτευσης και σήμερα κινδυνεύουμε να μην λειτουργήσει το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού ,τόσο με ευθύνη της πρώην διοίκησης του Δήμου Ερμιόνης όσο και με ευθύνη της πολιτείας που τόσα χρόνια δεν χρηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης στην Ερμιόνη.

     Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση,


Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία


    Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου  Ερμιονίδας  κ. Δημήτρη Καμιζή  να δώσει εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας να πληρώσει  τον 3ο λογαριασμό του 2010 του εντάλματος πληρωμής εργασιών, εργολάβου για την «λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και του αντλιοστασίου του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου  Ερμιόνης»  με ύψος χρηματικού ποσού 12.670,71 ευρώ.
Την πρόταση υπερψήφισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ. Κρητσωτάκης Γ. σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.3852/10 .
  • Μειοψηφούντων των Δ.Σ κ.κ. Δ.Σφυρή,Μπουρίκα Γ. του Ηλία, Μπουρίκα Γ. του Δημ. ,Αντωνόπουλο Γ.,Ρούσση Γ. ,Φωστίνη –Πουλή Κ., Ντούβαλη Δ. οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση ,σύμφωνα με την τοποθέτηση του Δ.Σ κ.Δ.Σφυρή.

  • Μειοψήφισε η Δ.Σ κ. Μ.Ταβουλαρέα σύμφωνα με την τοποθέτηση της.

  • Μειοψήφισε ο Δ.Σ κ. Κ.Σατραβέλας σύμφωνα με την τοποθέτησή του.


       Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 193  /2011

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως
     παρακάτω:  
Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος: 
Ο Γραμματέας :

Οι Σύμβουλοι:  
Βελούδης Η., Γουζούασης Ε.,Κολυμπάδης Π.,Κούστας Σ.,. ,Μπαλαμπάνης Χ.Μπάζος Π.,.,Παππάς Ν. ,Πασαλάρης Π., Σαμπάνη – Μπάρδη Π.,Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου, Τζανής Α.,Τουτουντζή Δ. Τσαμαδός Ι., Φλωρής Ε., Σφυρής Δ.,Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία ,Mπουρίκας Γεώργιος του Δημ. ,Ντούβαλης Δ. ,Φωστίνη – Πουλή Κ. , Αντωνόπουλος Ι.. Ρούσσης Ι., Σατραβέλας Κ.

                                                                                        Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ
                                                                                                                        
               Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου