Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι: 05/06/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρ.: 6372

Γραφείο Πρόεδρου Δ.Σ


Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11

                     Κρανίδι

Τ.Κ.:  21300

Πληροφ: Λάμπρου Α

Τηλ: 2754360015/28

Fax: 2754021371

e-mail: kranidi1@otenet.gr


Θέμα: «Αίτημα για την ίδρυση εσπερινών λυκειακών τάξεων επαγγελματικού λυκείου στο Κρανίδι»

Το Δ.Σ του Δήμου Ερμιονίδας κατά την 14η Συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα με την α.α 141/2013 απόφασή του ,την υποβολή αιτήματος για την  ίδρυση εσπερινών λυκειακών τάξεων ΕΠΑΛ στο Κρανίδι ανταποκρινόμενο σε ένα μακροχρόνιο αίτημα δημοτών μας  για να παρακολουθήσουν  και να ολοκληρώσουν τις λυκειακές τάξεις  στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια σύνταξης του φακέλου υποβολής του αιτήματος ,απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την  παρακολούθηση των παραπάνω τάξεων στα ΚΕΠ Κρανιδίου και Ερμιόνης.
Ο αριθμός των ενδιαφερομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος.
Ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε και πήρε πρωτοβουλίες για να υλοποιήσει ένα μακροχρόνιο αίτημα  αρκετών δημοτών μας ,όσο και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η λειτουργία για επτά (7) χρόνια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Κρανίδι αποδεικνύει ότι τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση  ,όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ευρύτερα η πολιτεία πρέπει να υποστηρίζουν θεσμούς στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – κατάρτισης .
Με την υλοποίηση του παραπάνω  αιτήματος ,δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουν την λυκειακή εκπαίδευση και να τους δοθούν και άλλες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους και κοινωνική τους ζωή.
Η παρούσα απόφαση του Δ.Σ θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και  το διαδίκτυο έτσι ώστε να αποκτήσει  την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση των  δημοτών μας και την υποβολή εκδήλωση ενδιαφέροντος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

           
Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 14ης /2013
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

           
ΘΕΜΑ 17ο : Αίτημα για ίδρυση εσπερινών λυκειακών τάξεων ΕΠΑΛ (επαγγελματικό λύκειο) στο Κρανίδι


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141/2013

1. Σήμερα την  20η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 5299.16/5/2013 πρόσκληση του  Προέδρου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  , που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος

10. Παριανός Πέτρος


1. Σαμπάνη–Μπάρδη Παναγιώτα


 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού για ίδρυση και λειτουργία εσπερινών λυκειακών τάξεων επαγγελματικού λυκείου στο Κρανίδι, καλύπτοντας  ένα  μακροχρόνιο αίτημα των αρκετών δημοτών μας  στα πλαίσια της δυνατότητας ολοκλήρωσης των λυκειακών τάξεων.
Β. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στην επιτροπή παιδείας του Δήμου μας ,στην Β΄/θμια σχολική επιτροπή που καλούνται  στη λήψη  ανάλογης απόφασης
Γ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί και θα γνωστοποιηθεί στους δημότες μας οι οποίοι όσοι ενδιαφέρονται θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με υποβολή αιτήματος, στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας απόφασης .
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συγκεντρώνονται στα ΚΕΠ Κρανιδίου και Ερμιόνης κατά την περίοδο από 1/6/2013 μέχρι 15/7/2013.
 Δ. Ο φάκελος υποβολής του παραπάνω αιτήματος θα διαβιβαστεί για θετική εισήγηση – γνωμοδότηση της Δ/νσης Β΄/θμιας εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας  και στον περιφερειακού δ/ντη εκπαίδευσης  Πελοποννήσου.
Ε. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στους βουλευτές του Αργολίδας ,στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στους εκπαιδευτικούς συνδικαλιστικούς φορείς  προς ενημέρωσή τους  και ζητώντας απ΄ αυτούς την συνδρομή τους στην υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος


Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 141/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος:         Δημαράκης Ά.
Ο Γραμματέας : Aντωνόπουλος ΙωάννηW
Οι Σύμβουλοι:   Βελούδης Η.,.,Παριανός Π., Κούστας Σ.,Τσαμαδός Ι., Φλωρής Ε.,Γουζούασης Ε.,Τουτουντζή Δ., Μπαλαμπάνης Χ., Παππάς Ν., Σφυρής Δ., Μπουρίκας Γ. του Δημ., Κ.,Σατραβέλας Κ.
                                                                                                                               

Οι πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
Δεν παρέστησαν                                                Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου