Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ    23/01/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:   43
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                             1η  Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   
του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  28η   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του  έτους  2014,  ημέρα   Τρίτη   και ώρα    18:00  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων:

 1. «Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβάθμιση των Λιμενικών Αρχών  Ερμιόνης –Πορτοχελίου –Κοιλάδας»
 2. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Τζιέρη Κυριάκου του Αναστασίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014
 3. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της εταιρείας Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2014»
 4.  «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Σταματίου Δημητρίου  του Σταματίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2014»
 5. «Ορισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014»
 6. «Ορισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών της παρ. 14 του άρθρου 64 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014»
 7. Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης - Ψήφιση πίστωσης για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμών χερσαίων χώρων λιμένων αρμοδιότητάς μας  »
 8. Έγκριση  αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  - ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της  μελέτη «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ »
 9. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης  - ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου
“Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στη χερσαία ζώνη Κοιλάδας” ».
 1. «Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης – ψήφιση πίστωσης για τη συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένος Πορτοχελίου»
 2. Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης – ψήφιση πίστωσης για την υποστήριξη– συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
 3. Έγκριση αίτησης ανάληψης υποχρέωσης –ψήφιση πίστωσης για εκτυπώσεις σχεδίων χερσαίων και εξομοιούμενων ζωνών.

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στα τηλέφωνα 2754360218.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου