Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι, 14/3/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ: 3597
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ερμιονίδας πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα την εργασία: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» («ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ   ΧΩΡΩΝ    ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ») αναθέτοντάς την σε ιδιώτη γεωτεχνικό. Ο Προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 12.195,12 ευρώ πλέον φ.π.α.  (συνολικά 15.000,00 ευρώ).
Προβλέπεται η Διαχείριση - Καταπολέμηση του κόκκινου Ρυγχοφόρου σκαθαριού «Rynchoforus ferrugineus» και του λεπιδόπτερου «Paysandisia archon» σε φοίνικες κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ερμιονίδας των οποίων το πλήθος ανέρχεται σε 770 περίπου (170 στην Ερμιόνη, 270 στην Κοιλάδα, 290 στο Πόρτο Χέλι και 40 στο Κρανίδι και στους λοιπούς οικισμούς). Θα γίνουν 3 εφαρμογές με εγκεκριμένο σκεύασμα όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην σχετική Τεχνική Έκθεση. Για τους φοίνικες που δεν είναι δυνατός ο από εδάφους ψεκασμός τους (λόγω του ύψους τους), θα πρέπει  ο υποψήφιος  ανάδοχος να διαθέτει καλαθοφόρο όχημα ώστε να υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος ψεκασμού τους. Πριν από κάθε ψεκασμό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των φοινικόδεντρων για παρουσία ανθέων. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν άνθη θα πρέπει αυτά να αποκόπτονται πρίν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με χρήση καλαθοφόρου οχήματος όπου βεβαίως αυτό απαιτείται.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την υλοποίηση της εργασίας αυτής και πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, όπως καταθέσουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 21/3/2014 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου. Εκτός από  την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η εργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και  ο μηχανολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ). Επίσης στον φάκελο αυτό θα πρέπει να εμπεριέχεται το πτυχίο  γεωτεχνικού, η άδεια διενέργειας ψεκασμών σε ισχύ, τα πιστοποιητικά των τηρουμένων προτύπων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιητικό από το επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος νομιμοποιείται να εκτελεί την εν λόγω εργασία καθώς , Υ.Δ. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση  κ.λ.π., φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, Υ.Δ. ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της μελέτης της υπηρεσίας καθώς και των τοπικών συνθηκών που θα υλοποιηθεί η εργασία.
Καθίσταται σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά ενός εκάστου ενδιαφερομένου, αποτελεί η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς αυτού με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του Δήμου Ερμιονίδας καθώς και η κατάθεση των παραπάνω αναγραφομένων δικαιολογητικών .  
Πληροφορίες για το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, τις προδιαγραφές υλοποίησής της κλπ,  παρέχονται από τον Πασιαλή Βασίλειο, γεωπόνο (τηλ.2754360024).    


(η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου,
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου                                Δ. ΚΑΜΙΖΗΣ
και να δωθεί ευρεία δημοσιότητα στο
 περιεχόμενό της)                                                                  
                                                                                                    

                  
                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου